همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س)

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س) برگزار می نماید

همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س)

همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی، یکی از سلسله همایش ها در این باب است که با همت موسسه در سطح بین المللی، با بهره برداری از دیدگاهها، آراء و نظرات اندیشمندان و صاحبنظران داخلی و خارجی برگزار می شود.

در آموزه‌های اسلامی و بویژه در قرآن کریم و سنت رسول الله و ائمه اطهار علیهم السلام به صورت ویژه و موکد بر حق الناس و حقوق مردم تاکید و توصیه شده است و به وفور در قرآن و روایات حفظ و رعایت این حقوق آمده است. در اهمیت حقوق مردم شاید ذکر این نکته کفایت کند که حق الناس و حقوق مردم بر حق الله و حقوق خداوند ارجح است تا جایی که خداوند باریتعالی قصور در انجام تکالیف مربوط به عبادات را می بخشد ولی بخشش حق الناس و حقوق مردم صرفا بستگی به گذشت ذی حق دارد و خداوند نیز خود را مجاز به صرف نظر از آن نمی داند، علاوه بر آموزه های اسلامی و دینی در دنیای کنونی و به ویژه در فلسفه سیاسی جهان لیبرال دموکراسی آن چه از اهمیت فراوان برخوردار است تحقیق بر حق و حقوق مردم است تا جایی که مرجع قانونگذاری مردم هستند و اراده عمومی بر جامعه حاکم است، البته از این منظر بحث شریعت دینی و حقوق الهی مطرح نیست و فقط مشروعیت مردمی ملاک عمل است.

با عنایت به توضیحات فوق و با بررسی سیره نظری و عملی امام خمینی به وضوح دقت و حساسیت آن حضرت در مورد رعایت حقوق مردم و نقش آنان در تعیین حق سرنوشت و مشارکت های اجتماعی نمایان می شود تا جایی که امام خمینی در دوره حیات پر ثمرشان، چه در دوره قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن ، مهمترین دغدغه ذهنی و فکری شان احیای حق و حقوق مردم بود، بیانات امام خمینی در این زمینه مشحون از عباراتی است که به صورت اعتراضی در دوره قبل از انقلاب و به صورت اندرز و توصیه‌ای پس از انقلاب به حاکمان، دولتمردان و کارگزاران سیاسی را مورد خطاب و عتاب قرار می دادند تا جایی که بقای نظام جمهوری اسلامی ایران را منوط به حفظ حقوق مردم می دانند و بزرگترین خطر، آفت و آسیب را برای انقلاب و نظام، رویگردانی مردم از آن تلقی می کنند.

با عنایت به توصیه های موکد در آموزه های اسلامی و با توجه به اندرزهای امام خمینی در رابطه با حفظ و رعایت حقوق مردم که نمونه بارز آن را در فرمان هشت ماده ای آن حضرت می توان دید، برگزاری جلسات، نشست های تخصصی- علمی، گردهمایی ها و همایش های ملی و بین المللی در این زمینه نه تنها ضروری، بلکه اجتناب ناپذیر است. در راستای همین ضرورت در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) از دو سال و نیم پیش تصمیم گرفته شد سلسله نشست ها و همایش‌ها در زمینه مرتبط با موضوع فوق برگزار شود.

همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی، یکی از سلسله همایش ها در این باب است که با همت موسسه در سطح بین المللی، با بهره برداری از دیدگاهها، آراء و نظرات اندیشمندان و صاحبنظران داخلی و خارجی برگزار می شود.

 

                                                          علی داستانی بیرکی

                                                     سرپرست معاونت پژوهشی

                                            موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)