همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س)

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

فراخوان همایش

یکی از دغدغه های بنیادین جوامع بشری حق مدار معاصر، مسئله « جایگاه حقوق مردم و چگونگی تأمین آن » است.گفتمان دینی اغلب «تکلیف مدار» قلمداد شده است. پرسش اساسی این است که آیا حکومت دینی می تواند نسبت به کرامت و حقوق و آزادی های شهروندان و بویژه اقلیت ها، پایبند باشد؟ برخی به این مسئله با دیدۀ تردید نگریسته اند.البته گفتمان دینی با مفهوم حق و حق مداری بیگانه نبوده است و از دیرباز در پژوهش های اسلامی، درباره اهتمام به «حق الناس»، دست مایه های ژرفی وجود داشته است.
امام خمینی1 در امتداد این رویکرد در اظهارات و بیانات خویش و بویژه در عملکرد ده ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش نمود تا گفتمان «حق مداری» و «حقوق شهروندی» را بارور نماید. اما چالش های نظری و عملی این حوزه همچنان در انتظار تامل ها و اندیشه ورزیهای نخبگان حوزه های گوناگون علوم اسلامی و اجتماعی است.خصوصا که در دوران معاصر و با پیشرفت تکنولوژی، عرصه های جدیدی از توجه به حقوق مردم پدید آمده است و این مقوله در حوزه های نوینی چون نظارت، توسعه، سلامت ، محیط زیست و تصدی مشاغل حائز اهمیت گردیده است.
همایش بین المللی «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(ره)»، جایگاه حقوق مردم در حکومت دینی را با تأکید بر اندیشه های
امام خمینی1 به بحث می گذارد.

مقدمه
یکی از دغدغه های بنیادین جوامع بشری حق مدار معاصر، مسئله « جایگاه حقوق مردم و چگونگی تأمین آن » است.گفتمان دینی اغلب «تکلیف مدار» قلمداد شده است. پرسش اساسی این است که آیا حکومت دینی می تواند نسبت به کرامت و حقوق و آزادی های شهروندان و بویژه اقلیت ها، پایبند باشد؟ برخی به این مسئله با دیدۀ تردید نگریسته اند.البته گفتمان دینی با مفهوم حق و حق مداری بیگانه نبوده است و از دیرباز در پژوهش های اسلامی، درباره اهتمام به «حق الناس»، دست مایه های ژرفی وجود داشته است.
امام خمینی1 در امتداد این رویکرد در اظهارات و بیانات خویش و بویژه در عملکرد ده ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش نمود تا گفتمان «حق مداری» و «حقوق شهروندی» را بارور نماید. اما چالش های نظری و عملی این حوزه همچنان در انتظار تامل ها و اندیشه ورزیهای نخبگان حوزه های گوناگون علوم اسلامی و اجتماعی است.خصوصا که در دوران معاصر و با پیشرفت تکنولوژی، عرصه های جدیدی از توجه به حقوق مردم پدید آمده است و این مقوله در حوزه های نوینی چون نظارت، توسعه، سلامت ، محیط زیست و تصدی مشاغل حائز اهمیت گردیده است.
همایش بین المللی «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(ره)»، جایگاه حقوق مردم در حکومت دینی را با تأکید بر اندیشه های 
امام خمینی1  به بحث می گذارد.

موضوعات
الف: مفاهیم بنیادین در حوزه حقوق مردم
1- «حقوق مردم» و خدا، انسان، جامعه و طبیعت
2- منزلت انسان در قرآن، فلسفه، کلام، عرفان و فقه
3- حقوق مردم و نسبت آن با عقیده، دین، مذهب
4- تحلیل خاستگاه حقوق مردم در اندیشه دینی
5- رابطه حق و تکلیف در اندیشه دینی
6- حقوق مردم و بهره وری سیاسی، اخلاقی، اقتصادی در اندیشه اسلامی
ب- بنیادهای حکومت دینی و ساختار آن
1- نسبت میان حاکمیت الهی و حکومت دینی
2- حکومت دینی و نسبت آن با فقه و فقیهان
3- مردم سالاری و حکومت دینی
4- اعتبار آراء عمومی در حکومت دینی
5- قانون گذاری در حکومت دینی (مبانی، اهداف و گستره)
6- آموزه های دینی و قانون اساسی
7- جایگاه مصلحت
ج: حقوق مردم در حکومت دینی
1- حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق اساسی در حکومت دینی
2– حکومت دینی و تساوی حقوق مردم و برابری در پیشگاه قانون
3- حوزه خصوصی و حوزه عمومی در جامعه مدنی
4- حق تعیین سرنوشت
5- حق مشارکت مردم در تصمیم سازی های کلان حکومت دینی و حق مشارکت در حاکمیت
6- حق مردم در نقد حاکمان و نظارت بر آنان
7- حکومت دینی و حق توسعه یافتگی و دستیابی به زندگی شرافتمندانه
8- حکومت دینی و حق مردم بر سلامت محیط زیست
9- شایسته سالاری و حق مردم در تصدی مشاغل عمومی و دولتی
10- حکومت دینی و حق تنوع عقیدتی و اصل ممنوعیت تفتیش عقاید
11- حق امنیت قضایی
12- حق برخورداری از اطلاعات و آموزش اثر گذار در تصمیم سازی های زندگی
13- حق آزادی سیاسی و تشکیل احزاب
14- حق اعتراض مدنی