دهمین جشنواره بین المللی شعر یار و یادگار

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

اطلاعات دهمین همایش یارو یادگار

بسمه تعالی

مشاهده اطلاعات دهمین جشنواره بین المللی شعر یار و یادگار