دهمین جشنواره بین المللی شعر یار و یادگار

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

گزارشهای تصویری دهمین جشنواره ادبی یار و یادگار