همایش بین المللی قرآن و امام خمینی

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

موضوعات

الف: اهمیت،جایگاه و ویژگی های قران در نگاه امام خمینی

ب: اصول،مبانی و روش تفسیری قرآن از منظر امام خمینی

ج: انسان در قرآن از نگاه امام خمینی

د: جایگاه ویژه و نقش قرآن در اندیشه نظری امام خمینی

ه: تجلی قرآن در سیره اجتماعی و سیاسی امام

و: اخلاق قرآنی در گفتار و رفتار امام خمینی