اخلاق و معنویت در سیره و اندیشه امام خمینی(س)

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

الگوی نگارش مقالات

-1 دریافت و بررسی مقاله در همایش منوط به ارسال نسخه کامل مقاله مطابق الگوی نگارش خواهد بود.

۲- مقالات باید مستخرج از فعالیت اصیل پژوهشی در یکی از زمینه های همایش و دربرگیرنده نتایج تحقیقاتی نگارندگان باشد.

۳- مقالات ارسالی باید قبلاً در هیچ نشریه یا همایشی ارائه، چاپ و یا در دست بررسی نباشند.

۴- پذیرش مقالات صرفاً بر اساس نتایج داوری انجام می پذیرد.

۵- مقاله های پذیرفته شده نهایی در فصلنامه علمی پژوهشی متین منتشر خواهند شد.

۶- دریافت مقالات صرفاً از طریق وبگاه همایش انجام می شود.

۷- چاپ و پذیرش مقاله های پذیرفته شده منوط به ثبت نام است.

مشاهده مجموعه آثار شناسایی شده چاپ مؤسسه در رابطه با همایش اخلاق و معنویت در سیره عملی و اندیشه علمی امام خمینی(س)