همایش نکوداشت وکلای امام خمینی(س)

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز