نخستین جشنواره کشوری نمایشنامه نویسی روح الله

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
ثبت نام
خمینی بزرگ ای غایب همیشه حاضر، اشتراک قلبهایمان با تو نشان حضورت بوده و هست ، شمارش معکوس ثانیه های بی تو بودن در دنیای دلتنگی و غمزدگی خلاصه نخواهد شدشما حاضر و نفسهای خدائیت در دل انسان واله و سرگردان در دوران عبور از خدا می تپد و کبوتر زندانی در بند جهل و ظلم را نوید بخش است. تو روح خدا در کالبد بی جان زمان بودی و امتداد نور خدا در گسترده تاریکها بودی و نورت تا ابد روشن خواهد ماند. اکنون ما هستیم و تکثیر نفس های خمینی در گوشه گوشه جهان و اینگونه است که روح خدا جاری و ساری است و تو حاضری و ناظر و اما بعد...